Калпротектинът е маркер за отдиференциране/разграничаване/ на възпалителни чревни заболявания от такива с невъзпалителен характер , каквито са ХУК/улцерозенхеморагичен колит/ и болест на Croon.