Информация за извършваните медицински дейности

  • Специализиран преглед
  • Пакет от консултации и изследвания за проследяване на онкологично болни, включващ ехографско и  доплерово изследване, ПКК ,туморен маркер и обобщаваща консултация от специалист онколог.